• Profil školy

   • Charakteristika školy

     

    Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 je základní školou úplnou, I. a II. stupeň, se školní družinou a jídelnou.

    Hlavní účel a předmět organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s prováděcími vyhláškami a předpisy – organizace poskytuje žákům základní vzdělání.

    Škola pracuje po celý rok podle ročního plánu s uvedením termínů pedagogických rad, třídních schůzek, celoškolní ch akcí a projektů. Přesnější informace, aktuálně pořádané akce, projektové vyučování a aktuality jsou zapracovány do měsíčních plánů.

    Na I. stupni pracují ročníkoví učitelé, na II. stupni předmětové komise pro ČJ, AJ, NJ a ostatní cizí jazyky, M, Př, Z, ORV, TV, Inf, činnosti a výchovy. Scházejí se především nad plněním tematických plánu, aby byly v souladu se školním vzdělávacím programem Barevná škola (ŠVP), vyjadřují se k nákupu učebnic, pomůcek, řeší úpravy, aktualizace ŠVP, předmětové soutěže, spolupráci se Školním poradenským pracovištěm, vzájemné sdílení zkušeností, vzájemné hospitace, další vzdělávání aj.
    Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve všech ročnících. Obsah i název Barevná škola reagují na požadavky dnešní společnosti. Stále nabízíme pestrou škálu volitelných předmětů s cílem pomoct ujasnit si, kterou cestou se po základní škole dát. Bohužel tento školní  rok 2020/2021  omezil kvůli Covidu 19 tuto výuku na minimum. Zároveň velkou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků. Spolu s češtinou a matematikou patřily cizí jazyky mezi základní předměty, které jsme učili především on-line.

    Barevná škola- školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV
                                  od 1.9.2007 zápis ve školském rejstříku 79-01-C/001 Základní škola,
                                  č.j. 4678/20007-21
                                                                              Volitelné předměty – 8. a 9. Ročník – 2 letý cyklus:
                                                                              Konverzace v německém jazyce
                                                                              Konverzace v anglickém jazyce
                                                                              Kuchařské práce
                                                                              Sportovní hry
                                                                              Práce s materiály
                                                                              Informační technologie
                                                                              Enviromentální praktika

                                                                              Výuka cizích jazyků:
                                                                              Anglický jazyk – 540 žáků – výuka od 2. ročníku
                                                                              Německý jazyk – 230 žáků – výuka od 6. ročníku

    Jiné kroužky byly organizovány učiteli ve spolupráci s DDM Františkovy Lázně a v rámci tzv. šablon.
    Barevná družina – školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny při Základní škole Františkovy Lázně.

     

    Vize školy

    Škola by se měla stát bezpečným a přátelským prostředím, kde se pedagog, žák i rodič stávají partnery. Stane se místem, kde každé dítě má možnost se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. Měla by se podílet na formování osobnosti žáka pestrou a kvalitní nabídkou forem a metod práce, rozmanitými výchovnými a vzdělávacími strategiemi. Takto barevná škola by měla pomoct najít žákovi cestu do společnosti, v níž se uplatní jako sebevědomý a kultivovaný člověk.