• Hlavní stránka

   • Spolek PRO ZŠ Františkovy Lázně

    Občanské sdružení

     

     

     

     

     

     

    STANOVY

    I  Název a sídlo

    Zřizuje se občanské sdružení PRO ZŠ Františkovy Lázně , se sídlem Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně 

     

    II  Právní poměry

    Občanské sdružení PRO ZŠ Františkovy Lázně je samostatným zájmovým sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, v němž se sdružují přátelé a rodiče ZŠ Františkovy Lázně k poskytování prospěšných činností v oblasti aktivit školy, k rozvoji školy, k podpoře všestranného rozvoje dětí, posilování hodnot jako je vzdělanost, otevřenost, tolerance.

     

    III  Cíle a činnost sdružení

    Cílem o.s. je podporovat volnočasové aktivity dětí, spolupracovat na projektech zaměřených na rozvoj školy a vzdělávání. Hlavní cíle jsou tyto:

    (a) úzká spolupráce se ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39/1 a Radou školy;

    (b) péče o školu a její zázemí;

    (c) vytváření nabídky volnočasových aktivit a vybraných aktivit pro děti;

    (d)realizace aktivit pro žáky školy;

    (e) příprava vzdělávacích projektů a programů na rozvoj vzdělávání učitelů;

    (f)  podpora žáků se sociálním znevýhodněním, se speciálními vzdělávacími potřebami, a nadaných a jejich snadnější začleňování mezi žáky;

    (g) výchova dětí ke vzájemné toleranci;

    (h) rozvoj spolupráce dětí;

    (i)  oceňování žáků a učitelů, kteří dosáhli mimořádných úspěchů;

    (j)  získávání sponzorů;

    (k) správa finančních prostředků získaných při aktivitách školy. 

     

    IV  Členství, práva a povinnosti členů o.s.

    Členem sdružení se může na základě písemné přihlášky stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli sdružení, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatit členský příspěvek.

    Členství ve sdružení vzniká:

    (a) přijetím písemné přihlášky výkonným výborem; a

    (b) úhradou členského příspěvku.

    Členství ve sdružení zaniká:

    (a) úmrtím fyzické osoby;

    (b) zánikem právnické osoby;

    (c) písemným oznámením o vystoupení ze sdružení;

    (d) vyloučením pro porušení stanov sdružení;

    (e) zánikem sdružení.

    Práva členů sdružení

    (a) účastnit se jednání valné hromady. Každý člen sdružení má 1 hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární orgán nebo zmocněný zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce;

    (b) být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů a předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů a sdružení;

    (c) podílet se na činnosti sdružení, účastnit se akcí organizovaných sdružením a požívat všech výhod z členství plynoucích;

    (d) být informován o aktivitách sdružení, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými prostředky. 

    Povinnosti členů sdružení

    (a) dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru sdružení;

    (b) řádně a včas platit členské příspěvky;

    (c) napomáhat dle svých možností činnosti sdružení za účelem dosažení jeho cílů;

    (d)svědomitě a účelně nakládat se sdružením svěřenými prostředky a materiálním vybavením.

     

    V Orgány sdružení

    Orgány sdružení jsou:

    (a) valná hromada;

    (b) výkonný výbor; a

    (c) revizor.

     

    (a) valná hromada

    Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a skládá se ze všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení nejméně jednou ročně. V případě naléhavého zájmu může valnou hromadu svolat revizor sdružení. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu také v případě, že o to písemně požádá nejméně jedna polovina členů sdružení. V tomto případě musí být valná hromada svolána nejpozději do 1 měsíce.

    Pozvánka na valnou hromadu musí být členům doručena nejméně 15 dní před konáním valné hromady společně s programem jednání.

    Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna polovina všech členů sdružení. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu 10 dní po konání původní valné hromady, přičemž náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

    Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

    Valná hromada zejména:

    (a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny;

    (b) rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování sdružení;

    (c) schvaluje koncepci činností sdružení za účelem dosažení cílů sdružení;

    (d)stanoví výši a periodicitu členských příspěvků;

    (e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení předloženou výkonným výborem;

    (f)  volí a odvolává členy výkonného výboru sdružení a jeho předsedu;

    (g) volí a odvolává revizora sdružení;

    (h) přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena sdružení;

    (i)  rozhoduje o zániku sdružení rozpuštěním či sloučením s jiným sdružením.

     

    (b) výkonný výbor

    Výkonný výbor sdružení se skládá z předsedy a čtyř členů, volených valnou hromadou. Rozhodnutí výkonného výboru jsou přijímána většinou hlasů všech členů výkonného výboru. Výkon funkce člena výkonného výboru zaniká odvoláním člena výkonného výboru valnou hromadou nebo písemným vzdáním se funkce doručeným výkonnému výboru. Funkční období člena výkonného výboru jsou dva roky. Opětovná volba je možná.

    Výkonný výbor řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech věcech, které nejsou stanovami výslovně vyhrazeny jinému orgánu sdružení.

    Výkonný výbor jedná a podepisuje jménem sdružení tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda a alespoň jeden člen výkonného výboru sdružení.

    Výkonný výbor se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena tohoto výboru.

    Výkonný výbor zejména:

    (a) svolává valnou hromadu a připravuje program jednání valné hromady;

    (b) přijímá nové členy sdružení;

    (c) rozhoduje o vyloučení členů sdružení;

    (d) schvaluje dokumenty sdružení (mimo stanov sdružení);

    (e) předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení;

    (f) rozhoduje o poskytnutí finanční či jiné podpory členům sdružení nebo třetím osobám vybraným a odsouhlaseným výkonným výborem za účelem dosažení cílů sdružení;

    (g) řídí sdružení mezi jednáními valné hromady.

     

    (c) revizor

    Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Revizorem může být kterýkoliv člen sdružení zvolený valnou hromadou. Revizorem nemůže být člen výkonného výboru. Výkon funkce revizora zaniká odvoláním revizora valnou hromadou nebo písemným vzdáním se funkce předloženým na zasedání výkonného výboru. Revizor je oprávněn svolat valnou hromadu sdružení, vyžadují-li to naléhavé zájmy sdružení. Nejméně jednou ročně podává revizor valné hromadě zprávu o své činnosti. Funkční období revizora sdružení jsou dva roky. Opětovná volba je možná.

    Revizor zejména:

    (a) dohlíží na rozhodovací činnost výkonného výboru;

    (b) dohlíží na hospodaření sdružení a přidělování finanční a materiální podpory členům sdružení (nahlíží do předepsané evidence a účetních knih a kontroluje tam obsažené údaje);

    (c) nejméně jednou ročně podává valné hromadě zprávu o své činnosti;

    (d) revizor se může účastnit valné hromady sdružení. Na požádání musí být revizorovi uděleno slovo. 

     

    VI  Zásady hospodaření:

    Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy.

    Příjmy sdružení se skládají z:

    (a) členských příspěvků;

    (b) příspěvků členů a účastníků aktivit souvisejících s naplňování cílů o.s.;

    (c) dotací a grantů;

    (d) sponzorských darů fyzických či právnických osob;

    (e) případných odkazů.

    O koncepci hospodaření sdružení rozhoduje valná hromada. Finanční i materiální prostředky sdružení užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů. O konkrétním přidělení těchto prostředků členům sdružení či třetím osobám k zabezpečení cílu sdružení rozhoduje výkonný výbor. Případný zisk sdružení je využíván k dosažení cíle sdružení.

    Výkonný výbor podává valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení. Na hospodaření sdružení dohlíží revizor sdružení.

     

    VII  Závěrečná ustanovení

    Stanovy sdružení vypracoval a schválil přípravný výbor sdružení na ustavujícím jednání, které se konalo dne 11.11.2010 v Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně

    Stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy sdružení.

    Sdružení vzniká dnem provedení registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Po registraci se sdružení stane samostatnou právnickou osobou.