• Profil školy

   • Základní škola Františkovy Lázně vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny.  Od 1. 8. 2018 byla jmenována do funkce ředitele školy Mgr. Alena Komárková, na řízení školy se podílí zástupkyně ředitelky Mgr. Monika Křesťanová.

    Ve školním roce 2019/2020 se ve škole vzdělávalo 590 žáků ve 24 třídách.Třetina žáků dojíždí z okolních obcí.  Zájmové vzdělávání poskytuje škola ve školní družině, kde bylo ve třech odděleních zapsáno k pravidelné denní docházce 89 žáků prvního stupně. Družina je v provozu ve dnech školního vyučování v ranních hodinách od 6:00 do začátku vyučování a po vyučování od 11:40 do 16:30 hodin (v pátek do 16:00 hodin). Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje vlastní školní jídelna. Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.  

    Škola má velmi dobré materiální, prostorové a finanční podmínky pro výuku, jejichž rozvoj výrazně podporuje zřizovatel. Ve škole je zaveden funkční systém školního poradenství, na aktivitách školy se podílí školní parlament. Žáci vznášejí návrhy a připomínky ke zlepšení školního prostředí a vzájemného soužití. Aktivity organizované učiteli společně se žáky přispívají k rozvoji sociálních a občanských kompetencí žáků a podporují rozvoj demokratických hodnot.  

     Pro naplňování školních vzdělávacích programů spolupracuje škola s místními organizacemi a sociálními partnery, např. se složkami integrovaného záchranného systému.

    Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které pracuje jako tým s jasně stanovenými kompetencemi jednotlivých členů. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami koordinuje výchovný poradce spolu se speciálním pedagogem. Podílejí se na jejich identifikaci, zajišťují spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Výchovný poradce vede pedagogy při zpracování individuálních vzdělávacích plánů a při poskytování podpůrných opatření, jejichž účinnost je pravidelně věcně vyhodnocována. Škola má dlouhodobě zavedený účinný systém sledování úspěšnosti svých žáků při přijímání do středního vzdělávání.

    Preventivní činnosti jsou zařazovány především do výuky, jsou součástí průřezových témat a školních projektových dnů. S cílem budování pozitivních vztahů mezi žáky a učiteli s cílem prevence rizikového chování organizuje škola pro žáky šestých tříd adaptační programy formou výjezdů mimo školu.  

    Vychovatelky školní družiny systematicky sledují vzdělávací pokrok jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Žáci si během docházky do školní družiny vytvářejí portfolio, na základě kterého provádějí vlastní hodnocení. Hodnocení vychovatelek ve formě certifikátu o absolvování školního vzdělávacího programu školní družiny spolu s účastnickým hodnocením efektivně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti zájmového vzdělávání.